המידע המלא - דת ומדינה בישראל 2015

מעמד יום השבת

עו"ד חגי קלעי

 

מעמדה של השבת בשיטת המשפט הישראלי הוא ייחודי. זאת, שכן השבת משקפת, במערכת המשפט הקיימת, מערך כפול של ערכים – ראשית, היא נתפסת כאמצעי המשמש להגנה על ערכים סוציאליים, ובראשם על זכויות עובדים ליום מנוחה שבועי. שנית, היא נתפסת כשיקוף של אופיה היהודי של מדינת ישראל. ככלל, ליום השבת משמעות משפטית רק בנחלת הכלל, והמדינה אינה כופה על הפרט לנהוג בדרך זו או אחרת ברשות היחיד. בין הסוגיות המרכזיות המתעוררות בכל הנוגע ליום השבת ניצבת שאלת פתיחת העסקים בשבת, העסקה בשבת, פעילות של גופים ציבוריים בשבת, והסדרי תחבורה, ציבורית ופרטית, ביום השבת. ברקע לכלל ההסדרים, ניצב הסכם הסטטוס-קוו שעל פיו יוותרו ההסדרים שהיו קיימים קודם להקמת המדינה על כנם בכל הנוגע לשבת. הגדרתה של השבת, ביחד עם מועדי ישראל (ליהודים) והמועדים של הדתות האחרות למי שאינם יהודים כימי מנוחה, נקבעה בחוק כבר בשנת 1948,[1] אף שההשלכות של היות השבת יום מנוחה משתנות בתחומי משפט שונים וכללים שונים הנוגעות להסדרים אלו עוגנו בחקיקה פרטיקולרית.

 

מעמד יום השבתמאבק לקיום תחבורה ציבורית בשבת. הצטרפו אלינו!

פעילות גופים ציבוריים בשבת

ככלל, וכתוצאה מנורמה נוהגת, גופים ציבוריים אינם פועלים ביום שבת. במסגרת זאת, משרדי ממשלה, עיריות, חברות ממשלתיות, הכנסת ובתי המשפט אינם מקיימים פעילות בשבת, למעט במקרי חירום- גם כאלה אשר אינם משרתים את האוכלוסיה היהודית (רשויות מקומיות ערביות, לדוגמא). גופים מיוחדים, דוגמת הצבא והמשטרה פועלים בשבת במתכונת מצומצמת, וישנן רשויות אשר פועלות במתכונת חירום בשבת (דוגמת קו החירום של הרשויות המקומיות).[1]

 

בשורה התחתונה– אף שאין איסור על פעולתם של גופים ציבוריים במהלך השבת, הכלל הנוהג הוא שגופים אלו אינם פועלים במהלך השבת, ולמעט במקרים חריגים כל פעולה שהתקופה לעשייתה מסתיימת במהלך שבת תדחה ליום שלאחר השבת. 

 

פעילות גופים מסחריים בשבת

פעילותם של גופים מסחריים בשבת אינה מוסדרת בחקיקה ארצית, ההסדר היחיד הקבוע בחוק האוסר על פתיחת עסקים בשבת (בשונה מאיסור על העסקה בשבת) הוא ההסדר הקבוע בסעיף 9א לחוק שעות עבודה ומנוחה, במסגרתו "בימי המנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, לא יעבוד בעל בית מלאכה בבית מלאכתו, ולא בעל מפעל תעשיה במפעלו, ולא יסחר בעל חנות בחנותו". מי שאינו יהודי רשאי לקיים את האיסור במועדי ישראל או במועדי המנוחה על פי דתו, בתנאי שרבע מתושבי הרשות לפחות אינם יהודים.

 

לצד זאת, הסמכות העיקרית להסדרת פעילות זו נתונה לרשות המקומית.[2] שינוי בחוק העזר העירוני מחייב את אישורו של שר הפנים. אף עירייה אינה מחוייבת לסגירה או פתיחה של בתי עסק בשבת. בפועל, חוקי העזר במרבית העיריות מגבילים פתיחתם של בתי עסק בשבת למעט מסעדות ומקומות בילוי.[3] בישובים ערביים או באזורים המאוכלסים על ידי אוכלוסיה ערבית לרוב מותרת פתיחת בתי עסק בשבת, וניסיון של רשות מקומית להגביל פעילות מסחרית בשבת באזור המאוכלס באוכלוסיה ערבית עלול לעורר קשיים חוקתיים משמעותיים.[4]

 

בהמשך לאמור, באחרונה, פסל בית המשפט העליון את הפרקטיקה שהייתה נהוגה במשך הרבה שנים שעל פיה רשויות מקומיות מעלימות עין מפתיחת עסקים בשבת בניגוד לחוקי העזר העירוניים.[5] יחד עם זאת, נכון להיום, נוכח הליך חקיקת חוק עזר עירוני בתל אביב-יפו, הוקפאה פעילות העירייה לסגירת עסקים הפתוחים בשבת.[6] לצד זאת, ערים רבות בישראל, דוגמת אילת, ולוד, אינן אוכפות את החוק במוצהר, וטרם התקיימו הליכים המחייבים את האכיפה באופן ערים.[7]

 

היבט אחר של מעמד השבת בהקשר לעסקים מסחריים הוא שגופים מסחריים אשר מחויבים לעמוד במועדים מסויימים מכוח חוק, דוגמת גופים הסוחרים בניירות ערך, זוכים לדחיה סטטוטרית של המועדים עד לאחר יום השבת (כאשר המועד המקורי הוא ביום שבת).

 

בשורה התחתונה– היתר לפתיחת עסק בשבת תלוי בחוק העזר העירוני בכל רשות ורשות, וזאת למעט חנויות, מפעלים ובתי מלאכה אשר האיסור על פתיחתם קבוע בחקיקה ראשית. ככלל, מרבית הרשויות אינם מתירות באופן רשמי פתיחת עסקים בשבת למעט מסעדות ועסקי בילוי. כאשר חוק העזר העירוני אינו מתיר את פתיחת העסק, מחויבת העירייה לפעול באופן אפקטיבי לאכיפת החוק והיא אינה יכולה לאפשר את הפעילות בעצימת עין. בתל אביב-יפו כיום מצב ביניים יחודי, נוכח קיומו של חוק עזר המתיר את פתיחת העסקים בשבת, אשר טרם אושר על ידי שר הפנים. בפועל, עד לתיקון חוק העזר או לפסיקה של ערכאה שיפוטית גבוהה, המצב הנוכחי הוא שבית המשפט לא ייתן צו הסוגר עסק בשל פתיחתו בשבת. יחד עם זאת, מאחר שההחלטה בנושא ניתנה על ידי בית משפט שלום, היא אינה מחייבת, וככל שהנושא יתעורר בפני בית משפט אחר אפשר שההחלטה תהיה הפוכה.

 

תחבורה ציבורית בשבת

תחבורה ציבורית בשבת - בדומה לפתיחת בתי עסקים בשבת, גם פעילות התחבורה הציבורית בשבת מבוססת על הסטטוס-קוו, ובמקומות בהם התקיימה תחבורה ציבורית בשבת לפני קום המדינה, דוגמת חיפה, היא ממשיכה להתקיים. על פי חוק, לשר התחבורה הסמכות לאסור על הפעלת תחבורה ציבורית בשבת.[8] יש להדגיש כי הסמכות המסורה למפקח על התחבורה לאשר תחבורה ציבורית בשבת היא רחבה ביותר. יחד עם זאת, בפועל, על דרך הכלל, לא נעשה שינוי בסטטוס-קוו, ולא ניתנים רשיונות לקווי שירות חדשים בשל צרכי האוכלוסיה.

 

תחבורה פרטית בשבת

תחבורה פרטית בשבת - הסמכות למנוע נסיעת רכבים באזורים מסויימים ביום שבת מוקנית לרשות התמרור המרכזית.[9] על פי תקנות התעבורה, רשאי שר התחבורה ליטול את סמכות רשות התמרור לעצמו, ולהחליט על סגירתו של מקטע כביש. במסגרת זאת, בית המשפט העליון קבע כי מותר לשר התחבורה לשקול בהחלטתו שיקולים של הגנה על רגשות הציבור הדתי, כל זמן שישנה חלופה מתאימה וראויה (לדוגמא, בפרשת בר-אילן נטען כי ההחלטה לסגור את הכביש הייתה סבירה בגלל קיומה של חלופה המאריכה את הדרך בשתי דקות בלבד).[10]

 

בשורה התחתונה– מותר לשר התחבורה להגביל או להתיר תחבורה ציבורית בשבת, ועד כה מעולם לא התקיים הליך משפטי בו נבחן היקף וסוג שיקול הדעת המסור לשר התחבורה בהקשר זה. לצד זאת, מותר למדינה להורות על סגירת מקטע כביש בשבת או במועדי תפילות בשל רגשות הציבור הדתי בשכונה. יחד עם זאת, על ההחלטה להיות סבירה, וישנו הכרח בקיום חלופה דומה באיכותה לתנועה.

 

עבודה בשבת

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה אסור להעסיק אדם ביום המנוחה השבועי שלו, שהוא, עבור יהודים, יום השבת.[11] לשר הכלכלה סמכות רחבה להתיר עבודה בשבת, אם הוא מצא כי יש הכרח בכך לשם שמירה על בטחון המדינה, בטחון גוף או רכוש, או שיש בכך כדי להגן על אינטרס חיוני במשך או אספקת צרכים חיוניים לציבור.[12] בפועל, יש שורת ענפים בהם מותרת העבודה ביום המנוחה באופן קטגורי, דוגמת שירותי הצלה בים ובבריכות, מלונאות, מסעדות ובתי קפה. כמו כן, ניתן לקבל היתר למפעל או לעסק מסוים.[13] לצד זאת, למי שאינם יהודים מותרת עבודה בשבת, ובלבד שיקבלו את יום המנוחה השבועי שלהם על פי דתם.

 

במסגרת זאת, בית המשפט העליון קבע כי האיסור על עבודה בשבת אינו פוגע פגיעה בלתי מידתית בחופש העיסוק, מאחר שהוא משרת, לצד התכלית הדתית, תכלית סוציאלית של הגנה על זכויות עובדים.[14] במקרה בו בעל עסק או קבוצת עובדים מרגישים כי לאיסור על העסקת בשבת השלכות משקיות משמעותיות, הם רשאים לפנות לשר בבקשה להתיר את ההעסקה, והשר מחויב לפעול באופן סביר להכרעה בהחלטה. יחד עם זאת, רק במקרים חריגים בהם החלטת השר בלתי סבירה בצורה מובהקת יתערב בית המשפט בהחלטה (בפועל, מעולם לא הורה בית המשפט על מתן היתר לעבודה בשבת בניגוד לעמדת שר הכלכלה). יצוין כי העסקה בשבת ללא היתר היא עבירה פלילית, והנטל לודא את דתם של העובדים מוטל על המעסיק או המעסיקה.[15]

 

בשורה התחתונה– ללא היתר כללי או פרטני חל איסור פלילי על העסקת עובדים יהודים בשבת, ועובדים שאינם יהודים בימי המנוחה על פי דתם. לצד זאת, חל איסור על הפעלה של חנות, מפעל או בית מלאכה בשבת, ואיסור זה חל גם על עצמאיים או בעלי המקום. החריג הוא עסק שבבעלות מי שאינו יהודי, באזור בו לפחות רבע מהתושבים אינם יהודים. יודגש, איסור זה אינו תלוי בחוק העזר המקומי, ועירייה אינה יכולה להתיר פעילות של עסקים מסוג זה ביום שבת. כך, מתחמי קניות (בשונה ממתחמים בהם נמכר מזון) הפועלים בשבת ושאינם באזור המוחרג מתחולת החוק מבצעים זאת בניגוד לחוק (כאמור, פעמים רבות נעשה הדבר בהעלמת עין של הרשויות המקומיות). מפעילי העסקים עלולים למצוא עצמם מועמדים לדין בגין פעילות זו.

 

* כל האמור הוא בבחינת תיאור כללי של הדין ואינו יכול לשמש כחלופה לקבלת חוות דעת משפטית.

 

---

 

 

[2] ככלל, ההסדרה היחידה של פעילות גופים אלו בשבת נוגעת בהסדרת היתר העבודה של העובדים היהודים בגופים אלו. ראו לדוגמא תקנות שירותי הכבאות (העסקת כבאים במשמרות), תשמ"א–1981,

[3] סעיף 249(21) לפקודת העיריות [נוסח חדש]

[4] כך לדוגמא קובע סעיף 7 ל חוק עזר לתל-אביב-יפו (רוכלות), תשס"א-2001 כי: "לא יעסוק רוכל בעיסוקו בימי מנוחה".

[5] בימים אלו תלויה ועומדת עתירה בבית המשפט העליון בשאלה האם ניתן להפעיל רשת רדיו ערבית ביום הכיפורים. במסגרת ההליך ניתן צו שאפשר את הפעלת רשת הרדיו ביום הכיפורים בשנת 2014. אם תתקבל העתירה, יהיה זה תקדים מסויים לגבי שאלת ההגבלה המותרת על עבודה של מי שאינם יהודים בשבת. ראו בג"ץ 6587/14 רדיו אשמס נ' שר התקשורת.

[6] עע"מ 2469/12 ‏ברמר נ' עיריית תל אביב-יפו(25.6.2013), וראו לדוגמאות נוספות – בג"ץ 5073/91‏ ‎‎תאטראות ישראל בע"מ‎‎נ' עיריית נתניה, פ"ד מז(3) 192 (1993); ע"פ 858/79 ‏ לפיד נ' מדינת ישראל, פ''ד לד(3) 386 (1980); ב"ש (גבעתיים) 97/08 ‏ ‏מדינת ישראל – עיריית גבעתיים נ' טיב דיילי בע"מ (7.12.2008); עת"מ (ת"א) 2346-09  גושקן נ' עיריית תל-אביב (23.10.2011); עת"מ (ת"א) 1590-07‏ ‏ראובן נ' עיריית תל-אביב (5.3.2012).

[7]‏ ת"א (ת"א) 2405/14 ‏עיריית תל אביב יפו נ' טיב רשתות בע"מ (11.11.2014).

[8] לסקירה רחבה של חוקי העזר ברשויות השונות ושל האכיפה בהן ראו: מכון המחקר של הכנסת "אכיפת ההוראות בדבר פתיחת עסקים וסגירתם על-ידי הרשויות המקומיות" מיום 6.2.2014 - http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03360.pdf

[9] סעיף 71 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] קובע כי: "בנוסף על סמכותו הכללית לפי סעיף 70, רשאי שר התחבורה להתקין תקנות בקשר לרכב מנועי ציבורי בענינים אלה:... (7א) איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות; לענין זה יתחשב השר ככל שניתן במסורת ישראל בכל הנוגע לאיסור תנועת כלי רכב בימי מנוחה".

סעיף 386א לתקנות התעבורה קובע כי: "(א) הרשות לא תיתן רשיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה אלא בקו שירות – (1) המשרת נוסעים לבית חולים; (2) המשרת נוסעים לישוב ספר; (3) המשרת נוסעים לישובים שתושביהם אינם יהודים; (4) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת בטחון הציבור; (5) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית.  (ב)  האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על קו שירות רצוף שניתן לגביו רשיון קו לפני יום ט"ו בטבת התשנ"א (1 בינואר 1991); לענין זה, "קו שירות רצוף" - קו שירות שהרשיון שלו ניתן להפעלתו הרצופה ביום המנוחה החל בשעה 13.00 של ערב יום המנוחה.

[10] תקנה 17 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961

[11] בג"ץ 5016/96 חורב נ' שר התחבורה, פ"ד נא(4) 1 (2014).

[12] ס' 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

[13] ס' 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

[14]רשימת בעלי ההיתרים הפרטניים אינה גלויה לציבור כיום. ראו:

http://www.haaretz.co.il/magazine/tozeret/.premium-1.2298813

[15] בג"ץ 5026/04  דיזיין 22 שארק דלוקס רהיטים בע"מ (נ' רע"נ היתרי עבודה בשבת (4.4.2005).

[16] ראו לדוגמא ת"פ 97-10 מ.י. משרד התמ"ת מחלקה משפטית נ' המילניום השביעיבע"מ (13.9.2011); ע"פ (ארצי) 14/07 מדינת ישראל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה נ' הום סנטרס (עשה זאת בעצמך) בע"מ (22.7.2007); ע"פ (ארצי) 2/99 מדינת ישראל נ' קיבוץ צרעה (אגודה שיתופית) (4.12.2006).

 

הויההויהתרמו!תמכו בפעילות שלנו!
עזרו לנו להמשיך לפעול!
הצטרפו!כל חתימה מחזקת! הצטרפו לתנועת ישראל חופשיתספרו!נתקלתם בכפיה דתית?
זו הכתובת שלכם!
כתבו!הצטרפו לצוות הכותבים באתר ישראל חופשית! לוח אירועים עוד אירועים >

לוח אירועים InstagramFacebook
הרשמה לניוזלטר